NATIONAL CAPITAL LANGUAGE RESOURCE CENTER

שיטות למידה

תיאור

שיטה

שיטות למידה מטא-קוגניטיביות
METACOGNITIVE STRATEGIES
- תכנן את המטלה או את סדר התוכן.
- הצב מטרות.
- תכנן כייצד להשלים את המשימה.

calendar

לוח

ארגן / תכנן

- החלט על דרך הלמידה הטובה

ביותר עבורך.

- הבטח תנאי לימוד תומכים.

- חפש הזדמנויות לתירגול.

- התרכז במשימה.

pace yourself

קבע קצב מתאים לך

נהל את לימודיך בעצמך

בשעת העבודה:

- הערך התקדמותך.

- הערך את מידת הבנתך בשעת

השימוש בשפה. האם אתה מבין?

- הערך את השימוש בשפה. האם

דבריך מובנים לשומע?

check

סמן

עקוב / בדוק

לאחר סיום המטלה:

- הערך עד כמה הצלחת בביצוע

המטלה הלימודית.

- עד כמה הצלחת ליישם את דרכי

הלימוד בהם בחרת?

- הערך עד כמה יעילות היו דרכי

הלימוד להשגת המטרה.

I did it!

הצלחתי!

הערכה כללית

משימות המבוססות על תכניות ביצוע

השתמש במכלול הידע שלך

- חשוב על עובדות הידועות לך

והשתמש בהן ליישום המטלה.

- נסה ליצור קשר בין חלקי

המשימה.

I know

ידוע לי!

העזר בידוע לך

- העזר בהקשר ובידע כללי להשלמת המשימה.

- קרא והאזן בין השורות.

Use Clues

השתמש ברמזים

הסק מסקנות

- צפה מראש למידע.

- נחש בצורה הגיונית מה עשוי לקרות.

Crystal Ball

כדור בדולח

נחש: מה עשוי לקרות/להיות?

תיאור

שיטה

- ייחס מושגים חדשים לחייך: לחוויות שעברת, לידע שצברת, לאמונתך ולרגשות שלך.

Me

לי/אני

ראה את הדברים

מנקודת מבט אישית

- השתמש בידע הלשוני שלך בשפות אחרות, כולל שפת-האם שלך, ללימוד שפת-היעד.

- זהה מילים בין-לאומיות.

טלוויזיה

השתמש במילים

לועזיות דומות

- חשוב על מילה דומה/נרדפת או על תיאור עבור מילים שאינך יודע בשפת-היעד.

Spare Tire

גלגלי-חילוף

כתוב במילים אחרות/

שכתב

הפעל את דימיונך

- המצא או השתמש בדוגמה לייצג

או להבין את המידע הנלמד.

Mirror, Mirror

מראה, מראה...

השתמש בדוגמה

- שחק את תפקידה של דמות שהמצאת, או דמיין את עצמך בתפקידים שונים בשפת-היעד.

- השתמש בחפצים/משחק- תפקידים תוך שימוש בשפה.

Lights, Camera, Action!

אורות, מצלמה, התחל!

מצא/יישם דוגמאות

השתמש את מיומנותך האירגונית

- יישם כלל.

- קבע חוק/כלל.

- קרא/אמור בקול ויישם כללי-

אותיות וביטויין.

Sound Out

קרא/אמור בקול

מצא/יישם תבניות

- סווג וחלק מילים או רעיונות לפי

מאפיינים דומים.

Sort Suits

סווג לקבוצות

סווג / שייך

- הבע באמצעים חזותיים את סדר חשיבות הקשרים בין הרעיונות.

השתמש בטבלה, דיאגרמה, וכו'.

- רשום מילים ורעיונות חשובים.

Notepad

מחברת

המחש באופן חזותי/

רשום הערות

- סכם מידע בתחום הקוגניטיבי, בדיבור/שיחה או בכתיבה.

הרעיון המרכזי

סכם

- התמקד על נושאי מידע מוגדרים: מבנים, מילות-מפתח, ביטויים ורעיונות.

lookforit

חפש

בחר במה להתמקד

השתמש במקורות שונים

- השתמש במילון, באינטרנט,

ובסיפרי-עזר.

- אתר ו ה ש ת מש ב מקורות שונים.

Read all about it!

קרא על הנושא!

שלוף ממקורות מידע

- עבוד עם אחרים להשלים את המשימה.

- בנה ביטחון עצמי.

- תן וקבל משוב.

ביחד

שתף פעולה

- השתמש במשאביך הפנימיים.

- הפחת חרדה על ידי איזכור מתמיד לגבי התקדמותך, המקורות הנגישים, ומטרותיך.

I can do it

אני יכול!

העזר בהדרכה עצמית